Specialusis pedagogas

Specialusis pedagogas

,,Visi ką nors gali, niekas negali visko“

                                             (Carl Scharnberg)

Specialiąja pedagoge dirba
Ingrida Juciūtė

Darbo laikas

Savaitės dienosKontaktinis laikasNekontaktinis laikasPietūs
Pirmadienis10.00 – 12.0014.30 – 15.3012.00 -12.30
Antradienis10.00 – 12.0014.30 – 15.3012.00 -12.30
Trečiadienis10.00 – 12.0014.30 – 15.3012.00 -12.30
Ketvirtadienis10.00 – 12.0014.30 – 15.3012.00 -12.30
Penktadienis10.00 – 12.0014.30 – 15.3012.00 -12.30

Darbo laiko paskirstymas ir planavimas priklauso nuo kasdienio darbo turinio ypatumų,
todėl gali keistis.

Kontaktai

Mobilusis +370 633 33153
El. paštas juc.ing@gmail.com

Specialiojo pedagogo veiklos tikslas – didinti specialiųjų poreikių turinčio mokinio ugdymosi
veiksmingumą.
• Specialioji pedagoginė pagalba teikiama, kai ją skiria gimnazijos Vaiko gerovės komisijos teikimu
mokyklos direktorius ar pedagoginė psichologinė tarnyba, tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimu.
• Gimnazijos Vaiko gerovės komisijos sprendimu skiriama specialioji pedagoginė pagalba ir
numatomas jos  intensyvumas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Specialioji
pedagoginė pagalba teikiama pamokų arba ne pamokų metu.
• Specialusis ugdymas gali būti nuolatinis ar laikinas.
• Tėvams (globėjams, rūpintojams) atsisakius specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos
teikimo jų vaikui, specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos teikimas nutraukiamas pateikus
gimnazijos vadovui prašymą raštu. Gimnazijos vadovas raštu apie tai informuoja pedagoginę
psichologinę tarnybą.
• Pagrindinė specialiojo pedagogo darbo forma yra pratybos: individualios, pogrupinės (2–4
mokiniai), grupinės (5–8 mokiniai).
• Specialusis pedagogas dirba atskirame kabinete. Kai kuriais atvejais specialioji pedagoginė
pagalba gali būti teikiama ir klasėje, kurioje mokosi vaikas.
• Specialusis pedagogas dirba su mokiniais, turinčiais įvairių mokymosi sunkumų ar negalių,
padeda mokiniams  įsisavinti ugdymo turinį  ir lavina jų neišlavėjusias ar sutrikusias funkcijas.

Skip to content