Gimnazijos VGK

Gimnazijos VGK

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos Vaiko gerovės komisijos narių pareigų ir funkcijų sąrašas

Eil. Nr.Vardas, pavardėPareigos komisijojeFunkcijos (koordinuojama sritis)
 1.Donata ŠaulytėKomisijos pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytojaVGK darbo organizavimas, komunikacijos koordinavimas krizės metu
 2.Loreta KuisienėKomisijos sekretorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytojaKomisijos sekretorė
 3.Ingrida JuciūtėKomisijos narė, socialinė pedagogė, spec. pedagogėBendradarbiavimas su mokyklos savivaldos institucijomis, savivaldybės Vaiko gerovės komisija, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi, vaiko minimalios priežiūros priemones vykdančiais asmenimis, vaikų socializacijos centrais, savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, teritorine policijos įstaiga, vaiko teisių apsaugą savivaldybėje užtikrinančia institucija, švietimo, socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, įstaigomis ar asmenimis
 4.Loreta VytuvienėKomisijos narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja5 -12 klasių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo organizavimas
 5.Giedrė KentrienėKomisijos narė, socialinė pedagogėPUG, 1 – 4 klasių mokinių socialinio ir emocinio ugdymo, socialinės-pedagoginės pagalbos, mokinių lankomumo gerinimo organizavimas, patyčių prevencijos ir intervencijos stebėsenos koordinavimas, pažangumo skatinimas
 6.Audrius SavickasKomisijos narys, psichologasPozityvaus mokyklos mikroklimato kūrimas, pozityvių vertybių puoselėjimas, individualios konsultacijos, psichologinės pagalbos teikimas mokiniams ir mokytojams, psichologinės pagalbos teikimas krizės atveju
 7.Lina GružienėKomisijos narė, logopedėSpecialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių įtraukaus ugdymo koordinavimas
 8.Renata DrukteinytėKomisijos narė, pagrindinio ugdymo mokytojo padėjėja5 – 12 klasių mokinių socialinio ir emocinio ugdymo, socialinės-pedagoginės pagalbos, mokinių lankomumo gerinimo organizavimas, patyčių prevencijos ir intervencijos stebėsenos koordinavimas, pažangumo skatinimas
 9.Laima PaulikienėKomisijos narė, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojo padėjėjaPUG, 1 – 4 klasių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo organizavimas. Pozityvaus mokyklos mikroklimato kūrimas, pozityvių vertybių puoselėjimas
 10.Irena MasaitytėKomisijos narė, visuomenės sveikatos specialistėPrevencinės psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, sveikatos  ugdymo bei rengimo šeimai programų įgyvendinimo koordinavimas, pirmosios medicininės pagalbos teikimas krizės metu
 11.Raimonda StalnionienėKomisijos narė, mokytojaPozityvaus mokyklos mikroklimato kūrimas, pozityvių vertybių puoselėjimas
 12.Loreta SkvirbienėKomisijos narė, mokytojaMokyklos bendruomenės švietimo vaiko teisių apsaugos, prevencijos, vaikų saviraiškos plėtojimo ir kitose vaiko gerovės srityse organizavimas. Kvalifikacijos tobulinimo renginių vaikų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo, kitose su vaiko gerove susijusiose srityse mokykloje dirbantiems mokytojams organizavimas
Skip to content