Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija

Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie gimnazijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Pareigybės pavadinimas

2016 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

EUR

2017 metų vidutinis
mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

EUR

I ketvirtis

II ketvirtis

III ketvirtis

IV ketvirtis

Direktorius

1156,00  1157,50 1157,50  1157,00

 1157,00

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

949,59  1009,00 1009,00 1009,00  1009,00

Mokytojas

623,51

 784,30 814,72 814,72

 814,72

Bibliotekos vedėja

589,83  623,11 668,16 668,16

 668,16

Bibliotekininkė 0,5 etato

259,50  294,50 310,59 310,59

 310,59

Soc. pedagogė

745,01  792,30 816,93 816,93

 816,93

Psichologas 595,07  601,42 629,01 629,01  629,01

Direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkio reikalams

586,62  591,30 643,17 643,17

 643,37

Sporto salės administratorius

848,00  848,00 848,00 848,00  853,47

Valgyklos vedėja

467,75  467,75 520,00 520,00

 520,00

Valgyklos darbuotojas

352,50  364,50 380,00  380,00

 380,00

Raštinės vedėja

369,75  423,00 471,00 471,00

 471,00

Kiemsargis 0,5 etato

176,00  180,20 190,00 190,00

 190,00

Valytoja

352,50  364,50 380,00 380,00  380,00

Rūbininkė

352,50  364,50 380,00 380,00

 380,00

Pastatų priežiūros darbininkas

352,50  364,50 380,00 380,00

 380,00

Vairuotojas 443,75  461,90 461,90 461,90  461,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija © 2014