Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija

Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie gimnazijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Pareigybės pavadinimas

2017 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

EUR

2018 metų vidutinis
mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

EUR

I ketvirtis

II ketvirtis

III ketvirtis

IV ketvirtis

Direktorius

1157,00  1177,93 1177,93 1177,93

 

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1009,00  1041,50 1041,50 1014,72  

Mokytojas

807,12

827,23 874,23 827,23

 

Bibliotekos vedėja

656,89 678,40 678,40 678,40

 

Bibliotekininkė 0,5 etato

306,57 315,35 315,35 315,35

 

Soc. pedagogė

810,77 829,45 829,45 829,45

 

Psichologas 622,11 638,65 638,65 638,65  

Direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkio reikalams

630,20 653,23 653,23 653,23  

Sporto salės administratorius

849,37 866,55 866,55 866,55  

Valgyklos vedėja

506,94 685,68 685,68 685,68  

Valgyklos darbuotojas

376,13 400,00 400,00 400,00  

Raštinės vedėja

459,00  478,84 478,84 478,84  

Kiemsargis 0,5 etato

187,00 200,00 200,00 200,00  

Valytoja

376,13 400,00 400,00 400,00  

Rūbininkė

376,13 400,00 400,00 400,00  

Pastatų priežiūros darbininkas

376,13 400,00 400,00 400,00  
Vairuotojas 461,90 469,05 469,05 469,05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija © 2014