Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
  • Pavežėjimas
  • paroda
  • Gabiausi
  • Gamta
  • mik
Lapkričio 24 — gruodžio 2 dienomis 6b klasės mokiniai dalyvavo integruotų lietuvių kalbos ir literatūros ir anglų kalbos pamokų „Lietuvių sakmės apie mitines būtybes“ cikle. Pamokas vedė lietuvių kalbos ir literatūros bei vokiečių kalbos mokytoja Loreta Skvirbienė ir anglų kalbos mokytoja Ona Mikašauskienė.
Mokiniai buvo suskirstyti į grupes: „Velniai“, „Aitvarai“, „Žalčiai“ ir „Laumės“. Dirbdami grupėse pamokos dalyviai lietuvių ir anglų kalbomis kalbėjo apie lietuvių sakmes, iš duotų bruožų, atlikdami užduotį „Minčių salotos“, turėjo išrinkti tik sakmėms būdingus bruožus. Prisiminę ir pakartoję sakmių bruožus, mokiniai apibūdino savo komandos mitinę būtybę ir užpildė „Minčių ežį“ lietuvių ir anglų kalbomis. Šeštokams ypač patiko „Teksto dėlionė“. Jie turėjo iš atskirų pastraipų sudėlioti rišlų tekstą — sakmę „Išgydyta velnienė“, ir taisyklingai ją perskaityti. Sakmės tekstas taip pat buvo pateiktas abiem kalbomis.
Atlikę visas užduotis ir apibendrindami savo darbą bei įgytas žinias mokiniai kūrė „Žinių plakatą“, ant kurio suklijavo visus darbelius, kuriuos atliko per pamokas. Įsivertindami vieni save vadino „laumėmis“ (aktyviai dalyvavo pamokose, stropiai dirbo, daug išmoko), kiti — „žalčiais“ (galėjo labiau pasistengti, būti aktyvesni ir atidesni, todėl liko spragų), o treti save pavadino „velniais“ (nesistengė, įgijo mažai žinių, tačiau linksmai praleido laiką). Labai įdomių darbų šeštokai sukūrė atlikdami namų darbą. Namuose jie turėjo sukurti ir iliustruoti penkiaeilį apie savo grupės mitinę būtybę.
Šios integruotos pamokos ne tik suteikė mokiniams žinių apie lietuvių sakmes, bet ir buvo tobulinami jų skaitymo, rašymo bei kalbėjimo įgūdžiai. Taip pat daug dėmesio pamokose buvo skiriama mokinių kūrybiškumo, bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijų ugdymui.
Mokytojos džiaugėsi aktyviais ir kūrybingais mokiniais bei gerai pavykusiomis pamokomis, o mokiniai — savo gražiais darbais.
Loreta Skvirbienė,
lietuvių kalbos ir literatūros bei vokiečių kalbos mokytoja

 

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija © 2014