Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija

                                           PAGĖGIŲ ALGIMANTO MACKAUS GIMNAZIJOS

                                                                      2018 M. BIRŽELIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

Eil.

Nr.

Veiklos pavadinimas Diena Vieta Dalyviai Atsakingi, vykdytojai
POSĖDŽIAI
1 Metodinės tarybos posėdis. Dėl vadovėlių užsakymo 2018/2019 m.m.

06 05

10.25

Bergner kabinetas Tarybos nariai Aušra Zongailienė
2

Mokytojų tarybos posėdis.

1.Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatų pristatymas. Rekomendacijos 2018-2019 mokslo metams.

2. NMPP rezultatų pristatymas

06 19, 10 val. Mokytojų kambarys mokytojai Vaclovas Navickas
 3

Mokytojų tarybos posėdis.

Dėl papildomų darbų 5– IIIg klasių mokiniams.

06 14, 11.00 val. Mokytojų kambarys mokytojai Vaclovas Navickas
 4 Direkcijos posėdis. Integruotų, atvirų, netradicinių pamokų įtaka mokinių pažangai. Lankytų pamokų analizė.

06 20

9 val.

Istorijos kab. Nr.2
 5 Išplėstinis metodinės tarybos posėdis. Metodinių grupių veiklos ataskaitos.

06 26

9.00 val.

Bergner kabinetas mokytojai Aušra Zongailienė
 6 Ugdymo plano sudarymo darbo grupės posėdis. Ugdymo plano 2018-2019 mokslo metams aptarimas. 06 28, 10.00 Informacinių technologijų kabinetas Nr.2 Direktoriaus įsakymu patvirtinta grupė Loreta Vytuvienė
RENGINIAI
 1 Integruota dailės ir anglų kalbos pamoka „Emocijos ir spalvos“

06 04

8.50 val.

Dailės kabinetas IIag klasė

Aušra Zongailienė

Gitana Degutienė

Virginija Kariniauskienė

 2 Sporto diena „Sveikatiada 2018“

06 08

9.00 val.

Prie Kultūros centro 5 – IIIg klasės

Koordinatorė

Svetlana Musvydienė

Kūno kultūros mokytojai

Klasių auklėtojai

 3 Mokinių vasaros stovykla „Žmogus. Gamta. Pramogos“ 06 11 – 06 22 Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos Svetlana Musvydienė
 4 Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų (pirmos dalies) įteikimas 8 klasių mokiniams. 06 15, 9.00 Aktų salėje 8 klasių mokiniai Vida Šveikauskienė
 5 Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų įteikimas IIg klasių mokiniams. 06 20, 10.00 Aktų salė IIg klasių mokiniai Loreta Vytuvienė
 6 Savivaldybės užsienio kalbų metodinis praktinis užsiėmimas „Medijų ir informacinio raštingumo taikymas užsienio kalbų pamokose“. Dalijimasis gerąja patirtimi.

06 20

11.00 val.

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija Užsienio kalbų mokytojai Ona Mikašauskienė
EGZAMINAI
 1 PUPP matematika 01, 9.00 Aktų salė Antrų gimnazijos klasių mokiniai Vaclovas Navickas
 2 Lietuvių kalba ir literatūra (valstybinis) 02, 9.00 Sporto salė abiturientai
 3 Lietuvių kalba ir literatūra (mokyklinis) 02, 9.00 Aktų salė abiturientai
 4 Matematika 9, 9.00 Aktų salė abiturientai
 5 Istorija 18, 9.00 Aktų salė abiturientai
 6 Chemija 22, 9.00 Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazija abiturientai
PATIKROS
 1 Elektroninio dienyno, neformalaus ugdymo dienynų patikra. 18 – 22 d.d.

Vida Šveikauskienė,

Loreta Vytuvienė

Paruošė direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Vida Šveikauskienė

 
 
 

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija © 2014