Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija

PAGĖGIŲ ALGIMANTO MACKAUS GIMNAZIJOS

2017 M. LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

Eil. Nr. Veiklos pavadinimas Diena Vieta Dalyviai Atsakingi, vykdytojai
POSĖDŽIAI
 

Mokytojų tarybos posėdis.

Naujai atvykusių į gimnaziją mokinių adaptacija.

 22, 13.40 skaitykla mokytojai

Vaclovas Navickas

Loreta Vytuvienė

Vida Šveikauskienė

  Vaiko gerovės komisijos posėdis. „Gabių mokinių gimnazijoje atpažinimas, ugdymas ir skatinimas“. Projekto eigos aptarimas. 28, 10.25 val. Pavaduotojų kabinetas VGK nariai Vida Šveikauskienė
 

Tėvų – mokytojų susitikimas.

1.2017 metų veiklos programos ataskaita ir tikslai bei uždaviniai 2018 m.

 2.Vaiko gerovės komisijos darbo ataskaita, gairės 2017 m.

3. Strateginio plano 2018-2021 metams pristatymas.

4. Olweus patyčių programos pristatymas.

29 d., 16 val. Aktų salė Mokinių tėvai, mokytojai

Vaclovas Navickas

Loreta Vytuvienė

Vida Šveikauskienė

INTEGRUOTOS  PAMOKOS, KLASIŲ VALANDĖLĖS
  Atvira klasės valandėlė „Eismo taisykles žinos – nieko gatvėj nebijosi“ 08, 13.40 Aktų salė 6a, 6b klasės

Tatjana Laukžemienė

Lina Zarambienė

  Integruota vokiečių kalbos ir informacinių technologijų pamoka „Elektroninio laiško rašymas“. 17, 10.55 IT kabinetas Nr.2 6a klasė

Rasa Antanaitienė,

Loreta Skvirbienė

  Integruota lietuvių kalbos ir literatūros ir anglų kalbos pamoka „Lietuvių kalbos sakmės apie mitines būtybes“. 23, 9.40 Lietuvių kalbos kabinetas Nr.2 6b klasė

Ona Mikašauskienė,

Loreta Skvirbienė

  Integruota anglų kalbos ir geografijos pamoka Needs of refugees“ (Pabėgėlių poreikiai). 24, 9.40 val. Geografijos kabinetas IIag

Gitana Degutienė

Aušra Zongailienė,

Daiva Stankevičienė

RENGINIAI
  Tyrimas. Olweus programos mokinių internetinė apklausa dėl patyčių. Visą mėnesį   5 – IVg klasės

Rasa Antanaitienė

Audrius Savickas

Ingrida Juciūtė

  Tyrimas. 5 klasių, IIIg klasių ir naujai atvykusių į gimnaziją mokinių adaptacija. 06 - 17   Naujai atvykę mokiniai

Vida Šveikauskienė

 Loreta Vytuvienė

Ingrida Juciūtė

  Pilietinė iniciatyva „Rankos“ skirta Tarptautinei Tolerancijos dienai paminėti 16 d.   Gimnazijos bendruomenė

Ingrida Juciūtė

Dorinio ugdymo mokytojai, dailės, technologijų mokytojai

  Pažintinė ekskursija į Vilnių: senamiestis ir gynybinė siena bastija. 16 d. Vilnius 8a, Iag, Ibg, IIbg

Jolanta Kaleginienė

Robertas Maziliauskas

Ona Mikašauskienė

Daiva Stankevičienė

  5 – okų krikštynos „Drebėkit, nekrikštai!“ 20, 12.50 Aktų salė 5, 6 klasės

Tatjana Laukžemienė

Lina Zarambienė

  Klausimų – atsakymų popietė „AIDS geriau žinoti“. 27 - 30 Aktų salė 5 – 7 klasės

Irena Baubkienė

Irena Masaitytė

  Tilžės akto paminėjimo diena 30   Gimnazijos bendruomenė Kristina Dargužienė
PATIKROS
  Elektroninio dienyno pildymas. Visą mėnesį   mokytojai

Loreta Vytuvienė

  Klasės auklėtojų darbas su tėvais. Visą mėnesį   Klasių auklėtojai

Vida Šveikauskienė,

 Loreta Vytuvienė

KONKURSAI, OLIMPIADOS
  Tarptautinis informacinių technologijų konkursas „Bebras“ 11 6-17 Informacinių technologijų kabinetai 5-8, I-IVg klasių mokiniai

Loreta Vytuvienė,

Rasa Antanaitienė,

Eglė Bergner

  Mokyklinė informacinių technologijų olimpiada (I etapas) Laikas bus tikslinamas. Informacinių technologijų kabinetai 5-8, I-IVg klasių mokiniai

Rasa Antanaitienė,

Eglė Bergner,

Loreta Vytuvienė

SPORTAS
  Kvadratas 11 07-08

Sporto salė

5-6 klasių mokiniai

Loreta Gečienė

Svetlana Musvydienė

Stanislovas Balčėnas

  Šaškių pirmenybės Visą mėnesį Gimnastikos salė 5 – IVg klasės Stanislovas Balčėnas
  Šachmatų pirmenybės Visą mėnesį Gimnastikos salė 5 – IVg klasės Stanislovas Balčėnas
  Sveikatiados renginys „Maistas, menas, sportas“. Mandalos iš daržovių ir vaisių kūrimas. 11 10  

IIIg – IVg klasės

8a, 8b

Svetlana Musvydienė

Daiva Raudytė

  Stalo teniso varžybos 11 15 Gimnastikos salė 5 – IVg klasės Stanislovas Balčėnas
  Baudų metimo varžybos (merginos) 11 22 Sporto salė 8 – IVg klasės Loreta Gečienė
  Sporto šventė „Linksmosios estafetės“. 11 22 Sporto salė 5 klasė

Svetlana ir Greta Musvydienės

Loreta Gečienė

 

 

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija © 2014