Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija

                                                                                                                            

                       PAGĖGIŲ  ALGIMANTO  MACKAUS  GIMNAZIJA

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS

 2017/2018  m.m..

 

Bendrosios nuostatos:

§  Įtvirtinti LR Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros 2010-12-14 Nr. XI-1232 įstatymo bei LR administracinių teisės pažeidimų kodekso nuostatas mokykloje;

§  Organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, užtikrinti saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą;

§  Propaguoti sveiką ir saugią gimnazijos bendruomenės narių gyvenseną;

§  Nuolat stebėti mokinius ir informuoti ugdytinius apie alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų poveikį jaunam organizmui, vartojimo padarinius;

§  Užtikrinti nereguliaraus gimnazijos lankymo statistikos rinkimą ir vykdyti ankstyvojo pasitraukimo iš gimnazijos prevenciją;

§  Skirti dėmesį tėvų švietimui, kurių vaikai nenori lankyti mokyklos bei mokinių, turinčių specialiųjų poreikių;

§  Organizuoti specialiąją, pedagoginę, psichologinę ir kitą pagalbą mokiniui, mokytojui, vaiko tėvams ar globėjams pagal įstatymus.

Gimnazijoje prevencinė veikla ir socialinė pedagoginė, specialioji pagalba vykdoma:

§  integruojant į mokomuosius dalykus: dorinį ugdymą, biologiją, pilietinės visuomenės pagrindus, dailę, kūno kultūrą bei kitus mokomuosius dalykus;

§  per Mokinių tarybą, neformalųjį ugdymą, jaunųjų šaulių organizacijas;

§  per klasių vadovų veiklą: klasės valandėlių, tradicinių renginių metu, bendraujant su mokinių šeimos nariais, bendradarbiaujant su specialistais;

§  per socialinę veiklą;

§  individualių socialinio pedagogo, psichologo veiklų, konsultacijų metu;

§  mokytojo padėjėjo darbo metu.

Tikslas:

Teikti gerus, tvirtus dorinės sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus mokiniams, ugdyti vertybines nuostatas, analizuoti žalingų įpročių gilumines atsiradimo priežastis ir vykdyti jų prevenciją. Stiprinti gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklių priežiūrą, ypač mokinių pamokų lankomumą, kelti ugdytinių mokymosi motyvaciją.

Uždaviniai:

§  Vykdyti Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą, LR Švietimo įstatymus, LR administracinius teisės pažeidimų kodeksus, kitus dokumentus, susijusius su žalingų įpročių prevencija;

§  Kurti gerus gimnazijos bendruomenės narių tarpusavio santykius bei skatinti mokinių tėvų ir gimnazijos bendradarbiavimą per mokinių savivaldos organizacijas, klasių veiklą;

§  Suteikti mokiniams, jų tėvams reikalingų žinių, įtvirtinti įgūdžius bei gebėjimus, padėti priimti sprendimus dėl rūpinimosi jų pačių gerbūviu. Mokymus organizuoti diferencijuojant pagal mokinių amžių bei bendruomenės narių poreikius;

§  Skatinti mokinius aktyviai dalyvauti ugdant sveikos gyvensenos įgūdžius, maksimaliai pasinaudoti fizinėmis, protinėmis ir socialinėmis galiomis, organizuoti socialinę veiklą pradinio, pagrindinio ugdymo pakopose;

§  Ugdyti mokinių savigarbą ir pasitikėjimą savimi, supažindinant su savęs vertinimo, teisių gynimo ir konfliktų valdymo metodais per pilietinio, dorinio ugdymo bei kitus mokomuosius dalykus, neformalųjį ugdymą;

§  Turimus intelektualius ir materialinius resursus efektyviai panaudoti sveikos gyvensenos įgūdžiams ugdyti;

§  Skleisti sveikatos ugdymo, teisės ir teisėtvarkos idėjas įvairaus amžiaus mokinių grupėse per pamokas bei neformalųjį ugdymą;

§  Gimnaziją orientuoti kaip informacijos ir motyvacijos šaltinį šeimos sveikatos, teisėsaugos klausimais;

§  Teikti socialinę, pedagoginę, psichologinę pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų mokymosi poreikių.

EIL.

NR.

Veiklos Sritis

Data

DARBO FORMOS IR BŪDAI

Atsakingi asmenys

1.      Priemonės veiksmingai vykdyti vaiko minimalią priežiūrą gimnazijoje

1.1

Vaiko gerovės komisijos (toliau VGK) posėdis „Dėl I ir II pusmečių pažangos ir lankomumo rezultatų“

Vasario, birželio mėn.

·      Posėdis

Vida Šveikauskienė

Loreta Vytuvienė

1.2

Mokytojų dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo seminaruose, siekiant įgyti daugiau kompetencijų dirbant su socialinę atskirtį ir kitų problemų turinčiais mokiniais

Visus metus

·     Kvalifikaciniai seminarai;

·     Gerosios patirties sklaida metodinėse grupėse bei direkciniuose pasitarimuose;

·     Ataskaitų apie kvalifikacijos renginius pateikimas

Vida Šveikauskienė

Loreta Vytuvienė

1.3

Gimnazijos lankymo kontrolė

Iki kiekvieno mėnesio 6 d.

·     El. dienyno Mano dienynas  lankomumo ataskaitų pateikimas direktoriaus pavaduotojai ugdymui;

·     Esamos situacijos aptarimas su klasių vadovais;

·     Esamos situacijos aptarimas su tėvais

Ingrida Juciūtė

1.4

Tėvų informavimas bei švietimas

Visus metus

·      Visuotiniai tėvų susirinkimai;

·      Klasių tėvų susirinkimai

Jolanta Kaleginienė

Klasių vadovai

1.5

Garbės gimnazisto konkursas

Per metus

·      Garbės gimnazisto konkursas;

·      Mokinių elgsenos, gimnazisto uniformos dėvėjimo kontrolė

Loreta Vytuvienė

Klasių vadovai

1.6

Vaiko gerovės komisijos posėdžiai kiekvieno mėnesio paskutinį antradienį

1 kartą per mėnesį

Įgyvendinamas sveikos ir kultūringos gimnazijos aplinkos prioritetas

Vida Šveikauskienė

VGK darbo grupė

2. Priemonės dėl teisės pažeidimų ir gimnazijos nelankymo

2.1

Mokinių saugumo pamokose, pertraukų metu, gimnazijos renginiuose užtikrinimas

Per metus

Klasių vadovų veikla

Mokinių taryba

Mokytojai

Klasių vadovai

2.2

Naujų projektų, skirtų žalingų įpročių prevencijai, mokinių socializacijai bei sveikai gyvensenai ugdyti rengimas, įgyvendinimas ir kt.

Per metus

Komandinis darbas

VGK nariai

Klasių vadovai

Mokytojai

2.3

Mokinių supažindinimas su saugaus eismo, gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, mokinių pareigomis ir atsakomybėmis. Saugaus elgesio instruktažai mokinių atostogoms (pasirašytinai).

Rugsėjo, lapkričio, gegužės mėn.

 

Instruktažai, paskaitos

Vida Šveikauskienė

Loreta Vytuvienė

Klasių vadovai

 

2.4

Mokinių ir jų tėvų informavimas apie mokinio gimnazijos vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus manodienynas.lt dienyne.

Per mokslo metus

Pastabos, informacinės žinutės dienyne

Ingrida Juciūtė

Klasių vadovai

Mokytojai

3. PRIEMONĖS TABAKO, ALKOHOLIO, NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCIJAI

3.1

Vykdoma „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa”

Visus metus

 

Integruojama į mokomųjų dalykų programas ir klasės vadovų veiklą

Loreta Skvirbienė

Irena Masaitytė

Mokytojai

Klasių vadovai

 

3.2

Mokinių, jų tėvų, bendruomenės narių susitikimai su specialistais

Visus metus

 

Diskusija, pokalbiai

Vida Šveikauskienė

Klasių vadovai

3.3

Tarptautinės Nerūkymo dienos minėjimas

Lapkričio mėn.

Prevenciniai pokalbiai su mokiniais, prevencinio stendo  kūrimas

VGK darbo grupė

 

4. PRIEMONĖS PRIEVARTOS, SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJAI

4.2

Kryptingas socialinės veiklos organizavimas 5- 8 bei I-II g klasių mokiniams

Per metus

Socialinė savanoriška veikla

5-8 ir I-II g klasių vadovai

4. 3

Dalyvavimas patyčių prevencijos programoje Olweus (OPPP)

Per metus

·      Gimnazijos darbuotojų OPPP Mokymų ir supervizijų grupių (toliau MSG) susitikimai;

·      Klasių valandėlių vedimas;

·      OPPP koordinacinio komiteto susirinkimai;

·      Tyrimo atlikimas patyčių paplitimui gimnazijoje įvertinti;

·      Stendai, lankstinukai ir kt.

Projekto koordinatorė –Loreta Vytuvienė,

MSG lyderiai,

koordinacinio komiteto nariai

 

4.4

„Savaitė be patyčių“ renginiai

Kovo mėn.

·      Klasių vadovų, specialistų veikla;

·      Prevencinių filmų peržiūra ir aptarimas;

·      Stendo leidimas ir kt.

Vida Šveikauskienė

Audrius Savickas

Ingrida Juciūtė

Klasių vadovai

4.5

Renginiai Tolerancijos dienai paminėti

Lapkričio mėn.

·      Klasių vadovų, specialistų veikla;

·      Prevencinių filmų peržiūra ir aptarimas;

·      Stendo leidimas ir kt.

 

Vida Šveikauskienė

Mokinių taryba

Klasių vadovai

4.6

Bendruomenės sportinis-prevencinis renginys „Diena be automobilio!”

Rugsėjo paskutinis penktadien.

Sporto šventė

Vida Šveikauskienė

Darbo grupė

5. PRIEMONĖS PREKYBOS ŽMONĖMIS PREVENCIJAI

         

5.1

Diskusijos su mokiniais apie prekybos žmonėmis pavojus

Per metus

Per dorinio ugdymo pamokas, klasių vadovų veiklą.

 

 

Jolanta Kaleginienė

Klasių vadovai

6. PRIEMONĖS SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJAI

6.1

Integruojama į ugdymo procesą ir klasių vadovų veiklą

Per mokslo metus

Pagal ugdymo planus dorinio ugdymo, žmogaus saugos, sveikatos programos pamokose

Vida Šveikauskienė

Irena Masaitytė

6.2

Krizių valdymo gimnazijoje sistemos aptarimas

Pagal poreikį

Analizuoti VGK veiklą, kaip atitinka Reglamentą bei norminius aktus

Vida Šveikauskienė

direktorius

6.3

Savižudybių prevencijos paskaita mokytojams, tėvams, bendruomenės nariams

Pagal poreikį

Paskaita

VGK nariai

Irena Masaitytė

Audrius Savickas

7. PRIEMONĖS ŽIV/AIDS PREVENCIJAI

7.1

Integruojama „Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa“ pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo pakopose

Per mokslo metus

Per dorinio ugdymo, biologijos pamokas, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo pakopose

Dalykų mokytojai

7.2

Mokinių tėvų švietimas apie ŽIV/AIDS pavojų ir vaikų lytinį auklėjimą

Per mokslo metus

Paskaita

VGK nariai

Irena Masaitytė

Klasių vadovai

 

8. DARBAS SU SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (TOLIAU SUP) TURINČIAIS MOKINIAIS

8.1

SUP mokinių poreikių  įvertinimas, pagalbos organizavimas

Rugsėjis

 

·         Naujai atvykusiems mokiniams.

·         Tėvams ir mokytojams pageidaujant

Loreta Vytuvienė

VGK darbo grupė

8.2

Individualių ir grupinių spec. pratybų SUP mokiniams vedimas, pasiekimų stebėjimas ir vertinimas

Per mokslo metus

Pagal poreikį

Loreta Vytuvienė

Renata Drukteinytė

8.3

Konsultacijos mokytojams ir mokinių tėvams dėl SUP taikymo

Per mokslo metus

Pagal poreikį

Loreta Vytuvienė

VGK darbo grupė

 

8.4

Metodinės medžiagos apie SUP mokinių ugdymą kaupimas

Per mokslo metus

Specialiosios priemonės

Loreta Vytuvienė

 

8.5

Dalyvavimas gimnazijos metodinėje ir projektinėje veikloje

Per mokslo metus

Darbas grupėse

Vida Šveikauskienė

Virginija Bartkienė

Valdas Gečas

8.6

Dalijimasis gerąja patirtimi su kitų ugdymo įstaigų specialistais, socialiniais partneriais

Per mokslo metus

Gerosios darbo patirties perėmimas ir sklaida

VGK nariai

9. PRIEMONĖS UGDYTI SVEIKOS GYVENSENOS ĮGŪDŽIUS

9.1

Sveikos gyvensenos ugdymo užsiėmimai

Per mokslo metus

Pagal atskirą planą

Irena Masaitytė

Svetlana Musvydienė

9.2

Dalyvavimas sveikatą stiprinančiuose, sveiką gyvenseną formuojančiuose projektuose, programose, konkursuose ir kt.

Per mokslo metus

Dalyvavimas projektų konkursuose, akcijose, renginiuose ir kt.

VGK nariai

Klasių vadovai

Mokytojai

10. KRIZIŲ VALDYMAS

10.1

Krizės aplinkybių įvertinimas, krizės valdymo plano rengimas.

Esant krizinei situacijai

VGK pirmininkas

10.2

Informacijos apie krizę rengimas ir pateikimas gimnazijos bendruomenei, žiniasklaidai, Švietimo skyriui, teritorinei policijos įstaigai, vaiko teisių apsaugos tarnybai.

Esant krizinei situacijai

VGK pirmininkas

10.3

Gimnazijos bendruomenės grupių ir asmenų, kuriems reikalinga pagalba, įvertinimas ir pagalbos teikimo organizavimas.

Esant krizinei situacijai

VGK

 

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė                                                   Vida Šveikauskienė

 

 

 

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija © 2014