PAMG UTA įgyvendinimo veiksmų ir priemonių planas

PAMG UTA įgyvendinimo veiksmų ir priemonių planas

2022-2023 m. m.

Tikslas – sutelkti ir parengti mokyklos bendruomenę atnaujinto ugdymo  turinio (toliau – UTA) įgyvendinimui.

 1 UŽDAVINYS: stiprinti mokytojų pasirengimą ir kompetencijas planuojant, įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį ir vykdant stebėsenos procesus.

Eil. Nr.PriemonėsNumatomas priemonės įgyvendinimo terminasAtsakingasRezultatas
1.1Gimnazijos UTA komandos sudarymas.2022 m. rugsėjo mėn.Vaclovas NavickasSuformuota UTA komanda, patvirtinta gimnazijos Mokytojų tarybos protokolu.
1.2Gimnazijos mokytojų mokymai pagal UTA programų kvotas.2022 spalio – gruodžio mėn.Loreta Vytuvienė
Loreta Kuisienė
Donata Šaulytė
Gimnazijos mokytojai dalyvauja savivaldybės UTA mokymuose.
1.3Individualus atnaujintų BP nagrinėjimas ir aptarimas metodinėse grupėse.2023 m. sausio – birželio mėn.Dalykinių metodinių grupių pirmininkaiIndividualus susipažinimas su mokomojo dalyko ugdymo turinio atnaujinta programa.
1.4Gimnazijos UTA komandos narių mokymai: sukauptos gerosios patirties, pasirengiant UTA, sklaida mokyklos gimnazijos metodinėse grupėse.2023 m. sausio – birželio mėn.Gimnazijos UTA komandos nariai, metodinių grupių pirmininkaiMokytojai (bent 80 proc.) dalyvaus mokymuose, tobulins profesinę kompetenciją.
1.5.Respublikinė konferencija „Mokinių pažangos ir pasiekimų tvarumo užtikrinimas“.2023 m. balandžio mėn.VJBG administracija Vaclovas NavickasMokytojai (bent 80 proc.) dalyvaus konferencijoje, tobulins profesinę kompetenciją.
1.6.Savivaldybės mokinių projektų pristatymas „Savivaldus, integralus, įprasminantis mokymasis“2023 m. gegužės mėn.VJBG administracija Vaclovas NavickasMokytojai (bent 80 proc.) dalyvaus konferencijoje, tobulins profesinę kompetenciją.
1.7Pamokos stebėjimo protokolo korekcijos.2023 m. gegužės mėn.Pavaduotojai ugdymui, metodinių grupių pirmininkaiTobulės pamokų stebėsena, rekomendacijos skatins mokytojų saviugdą.
1.8Ilgalaikių planų pavyzdžio kūrimas ir pasirengimas pagal juos dirbti ateinančiais mokslo metais.2023 m. gegužės mėn.Direktorius, pavaduotojai ugdymui, metodinių grupių pirmininkai  Parengta ilgalaikio ugdymo plano forma.

 2 UŽDAVINYS.  Teikti kolegialią metodinę pagalbą bei paramą ir organizuoti kvalifikacijos tobulinimą

Eil. Nr.PriemonėsNumatomas priemonės įgyvendinimo terminasAtsakingasRezultatas
2.1Kvalifikacijos tobulinimas vadovams, mokytojams, švietimo pagalbos specialistams UTA temomis. 2022-2023 Donata ŠaulytėGimnazijos bendruomenė dalyvaus išoriniuose kvalifikacijos kėlimo renginiuose, skirtuose įvairių mokomųjų dalykų atnaujintų ugdymo programų  diegimui tobulinti. Rezultatas: pagerės mokytojų profesinė kompetencija.
2.2Informacijos sklaida apie įtraukųjį ugdymą tikslinėms grupėms – mokytojams, tėvams, mokiniams, kt. mokyklos bendruomenės nariams. 2022-2023Loreta Vytuvienė Loreta Kuisienė Ingrida JuciūtėGimnazijos bendruomenė (tėvai, mokiniai, mokytojai) bus informuoti ir susipažinę su ugdymo turinio atnaujinimo programomis, švietimo pokyčiais.
2.3Kvalifikacijos tobulinimas įtraukiojo ugdymo temomis. 2022-2023Donata ŠaulytėGimnazijos bendruomenė dalyvaus išoriniuose kvalifikacijos kėlimo renginiuose įtraukiojo ugdymo temomis. Rezultatas: pagerės mokytojų profesinė kompetencija.
2.4Vaiko gerovės komisijos veiklos stiprinimas.  2022-2023 Donata ŠaulytėVGK nariai susipažins su naujai rengiamu UTA projektu, veiklos tobulinimo rekomendacijos.

3 UŽDAVINYS. Užtikrinti pasirengimo UTA komunikaciją, tinklaveiką

Eil. Nr.PriemonėsNumatomas  priemonės įgyvendinimo terminasAtsakingasRezultatas
3.1Informacijos, susijusios su UTA, viešinimas. Tėvų, mokinių švietimas UTA, įtraukiojo ugdymo temomis.2022-2023  Donata Šaulytė
Loreta Kuisienė Rasa Antanaitienė  
Kiekvieną mėnesį viešinti informaciją, susijusią su UTA, socialiniame gimnazijos  tinkle, dienyne, gimnazijos svetainėje ir gimnazijos interneto svetainėje.
3.2Ataskaitų apie UTA įgyvendinimą pateikimas, aptarimas, tobulintinų sričių nusimatymas.2022–2023Loreta Vytuvienė Donata ŠaulytėSusirinkimai, posėdžiai, informacija gimnazijos svetainėje, socialiniame tinkle, dienyne.

4. Uždavinys. Atnaujinti ugdymo aplinkas ir priemones.  

Eil. Nr.PriemonėsNumatomas  priemonės įgyvendinimo terminasAtsakingasRezultatas
4.1Priemonių poreikio situacijos įsivertinimas.                                              2022 birželio mėn.Loreta Kuisienė Loreta Vytuvienė Donata ŠaulytėĮvertintas ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių poreikis.
4.2Ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių įsigijimo prioritetų nusistatymas ir susitarimai Mokytojų tarybos posėdyje.2023 m. Birželio mėn.Vaclovas NavickasParengtas mokymo ir mokymosi priemonių įsigijimo planas.
4.3Priemonių ir aplinkų atnaujinimo veiklos.2023-2024  Vaclovas Navickas Stasys ZakarasAtsižvelgiant į įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo rekomendacijas, atnaujinto aplinkos.
Skip to content