Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
×

Įspėjimas

JFolder::create: Kelias nėra open_basedir kelyje

PAGĖGIŲ ALGIMANTO MACKAUS GIMNAZIJA

Mokinių tarybos nuostatai

I.       Bendroji dalis

 

1.   Mokinių taryba yra mokinių savivaldos institucija gimnazijoje, kurios tikslai yra:

1.1.atstovauti daugumos mokinių interesams gimnazijoje;

1.2. formuoti vieningą mokinių bendruomenę;

1.3.sudaryti sąlygas mokinių saviraiškai ir ugdyti kūrybinius bei organizacinius sugebėjimus;

1.4.etiškai,  pagrįstai  reikšti  pageidavimus  gimnazijos  direktoriui,  pavaduotojui, pedagogų tarybai, mokyklos tarybai;

1.5.teikti   pasiūlymus   sudarant,   keičiant,   papildant   vidaus   tvarkos   taisykles mokiniams;

1.6.dalyvauti ir teikti pasiūlymus sudarant mokyklos veiklos programą.

 

II. Mokinių tarybos darbo organizavimas

 

 1. Mokinių tarybą sudaro 7-8 ir I-IV g. klasių mokiniai išrinkti slaptu balsavimu savo klasėse;
 2. Mokinių tarybai vadovauja atviru balsavimu išrinktas pirmininkas;
 3. Pirmininkas iš tarybos narių laisvai pasirenka pavaduotoją ir sekretorių;
 4. Mokinių tarybos pirmininkas (jam nesant, jo pavaduotojas) organizuoja tarybos darbą gimnazijoje;
 5. Mokinių tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą per mėnesį;
 6. Mokinių taryba renkama daugiausiai 5 metams, pasilikdama teisę išbalsuoti iš tarybos narių asmenį, nevykdantį (blogai vykdantį) savo pareigas. Pasitraukus tarybos nariui, nedelsiant tos klasės kolektyvas deleguoja  naują narį į mokinių tarybą.

 

III. Mokinių tarybos veikla

 

 1. Aptaria ugdymo turinį ir formas;
 2. Svarsto mokinių elgesio, pareigų ir teisių klausimus;
 3. Etiškai, pagrįstai teikia pageidavimus mokyklos administracijai ir savivaldai;
 4. Padeda organizuoti renginius ir budėjimą;
 5. Bendradarbiauja su kitomis mokyklomis;
 6. Apie savo veiklą informuoja mokyklos bendruomenę;
 7. Leidžia gimnazijos laikraštį „Gimnazistai“;
 8. Organizuoja visuotinius mokinių susirinkimus ne rečiau kaip kartą per mokslo metus.

  Pirmininkė ir pavaduotoja

 

 • anglu1
 • diplomas20
 • diplomas18
 • diplomas21
 • diplomas8
 • diplomas4
 • diplomas6
 • diplomas17
 • diplomas15
 • diplomas14
 • diplomas7
 • diplomas12
 • diplomas9
 • diplomas13
 

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija © 2014