Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija
Pagėgių
Algimanto Mackaus
gimnazija

PAGĖGIŲ ALGIMANTO MACKAUS GIMNAZIJA

Mokinių tarybos nuostatai

I.       Bendroji dalis

 

1.   Mokinių taryba yra mokinių savivaldos institucija gimnazijoje, kurios tikslai yra:

1.1.atstovauti daugumos mokinių interesams gimnazijoje;

1.2. formuoti vieningą mokinių bendruomenę;

1.3.sudaryti sąlygas mokinių saviraiškai ir ugdyti kūrybinius bei organizacinius sugebėjimus;

1.4.etiškai,  pagrįstai  reikšti  pageidavimus  gimnazijos  direktoriui,  pavaduotojui, pedagogų tarybai, mokyklos tarybai;

1.5.teikti   pasiūlymus   sudarant,   keičiant,   papildant   vidaus   tvarkos   taisykles mokiniams;

1.6.dalyvauti ir teikti pasiūlymus sudarant mokyklos veiklos programą.

 

II. Mokinių tarybos darbo organizavimas

 

 1. Mokinių tarybą sudaro 7-8 ir I-IV g. klasių mokiniai išrinkti slaptu balsavimu savo klasėse;
 2. Mokinių tarybai vadovauja atviru balsavimu išrinktas pirmininkas;
 3. Pirmininkas iš tarybos narių laisvai pasirenka pavaduotoją ir sekretorių;
 4. Mokinių tarybos pirmininkas (jam nesant, jo pavaduotojas) organizuoja tarybos darbą gimnazijoje;
 5. Mokinių tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą per mėnesį;
 6. Mokinių taryba renkama daugiausiai 5 metams, pasilikdama teisę išbalsuoti iš tarybos narių asmenį, nevykdantį (blogai vykdantį) savo pareigas. Pasitraukus tarybos nariui, nedelsiant tos klasės kolektyvas deleguoja  naują narį į mokinių tarybą.

 

III. Mokinių tarybos veikla

 

 1. Aptaria ugdymo turinį ir formas;
 2. Svarsto mokinių elgesio, pareigų ir teisių klausimus;
 3. Etiškai, pagrįstai teikia pageidavimus mokyklos administracijai ir savivaldai;
 4. Padeda organizuoti renginius ir budėjimą;
 5. Bendradarbiauja su kitomis mokyklomis;
 6. Apie savo veiklą informuoja mokyklos bendruomenę;
 7. Leidžia gimnazijos laikraštį „Gimnazistai“;
 8. Organizuoja visuotinius mokinių susirinkimus ne rečiau kaip kartą per mokslo metus.
 

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija © 2014