Straipsnių sąrašas

PATVIRTINTA
Pagėgių savivaldybės tarybos
2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T-32

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos direktoriaus Vaclovo Navicko 2018 m. užduotys

EilNr. Metinės veiklos užduotys Siektini rezultatai

Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai

(Kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis vadovas vertins, ar nustatytos užduotys yra įvykdytos)

1. Telkti gimnazijos bendruomenę kuriant mokinių pasiekimų bei pažangos analizavimo ir vertinimo sistemą Bus susitarta su bendruomenės nariais dėl kriterijų ir parengta individualios mokinio pažangos sistema. Patobulinta ugdymo proceso priežiūros sistema. Gerės mokinių mokėjimas mokytis, gebėjimas įsivertinti pažangą. Laiku bus suteikta operatyvi pagalba, išaugs mokymosi motyvacija, pagerės mokymosi rezultatai.

2.

Išugdyti mokinių gebėjimą mokytis, siekiant pagerinti pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų baigimo ir atitinkamų išsilavinimo dokumentų įgijimo rezultatus.

Pagrindinio ugdymo programą baigs ir gaus pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus     98 %mokinių.

Kils 0,2 balo vidutinis pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo įvertinimas.

99 % abiturientų baigs vidurinio ugdymo programą ir įgis brandos atestatus.

20 % abiturientų brandos egzaminų balų vidurkis bus 50 ir daugiau.

Dalykų metiniai įvertinimai atitiks pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų rezultatus.

Palyginamos 2017 ir 2018 metų statistines ataskaitas, analizuojami atskirų dalykų pagrindinio ugdymo patikrinimo ir brandos egzaminų protokolai, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų ir brandos atestatų apskaita.

3.

Sudaryti sąlygas mokytojams dirbti iš dalies šiuolaikinėmis ugdymo priemonėmis aprūpintuose kabinetuose.

Dalyvauti visų institucijų , siūlančių naujausias ugdymo priemones, skelbiamuose projektuose.

Efektyviai panaudoti MK ugdymo priemonėms skirtas lėšas ir 2 %pramos- labdaros lėšas.

80 % kabinetų bus aprūpinti multimedijomis ir kompiuteriais.

100 % kabinetų turės interneto prieigą.

30 % kabinetų bus įrengti roletai langams užtamsinti.

4.

Ugdyti mokiniams pilietiškumą, patriotiškumą ir asmeninę atsakomybę už Lietuvos valstybės saugumą. 10 % gimnazijos abiturientų pasirinks po mokyklos baigimo tarnybą Lietuvos kariuomenėje. Palyginamos vidurinio ugdymo programą baigusių mokinių tolesnė veiklos ataskaitos.

Rizika, kuriai esant nustatytos metinės veiklos užduotys gali būti neįvykdytos:

  1. Edukacinių erdvių kūrimui gali trūkti mokinio krepšelio lėšų; paramos lėšų.
  2. Žmogiškieji faktoriai.
  3. Keisis ar nebus priimti reikiami įstatymai.