Straipsnių sąrašas

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos direktoriaus Vaclovo Navicko 2019 m. užduotys

Užduotys
Siektini rezultatai
Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)
1.Telkti gimnazijos bendruo-menę, ugdant mokinių atsako-mybę už savo mokymąsi  ir pamokų lankymą.
Išaugs mokinių mokymo-si rezultatai, 5% padidės vidutinis metinio įverti-nimo balas.
5% sumažės praleistų pamokų skaičius be patei-sinamos priežasties.
Abiturientai rinksis bran-dos egzaminus, įvertinę savo galimybes ir išanali-zavę asmeninius rezulta-tus.
Statistinės ataskaitos ir suvestinės.
Abiturientų brandos egzaminų pasirinkimų analizė.
Klasės tėvų susirinkimų proto-kolai.
2. Stiprinti galimybes moki-niams individualiai tobulėti pagal savo gebėjimus, ugdyti bendrąsias kompetencijas.
Pagal finansines galimy-bes iki 10%  išaugs valandų skaičius individualioms konsultacijoms.
Pagerės individualizuotas darbas pamokų metu.
Mokytojai rengs pratybų ir kontrolinių darbų užduotis, skatinančias mokinius individualiai tobulėti.
Bus pasiūloma įvairesnio profilio neformaliojo ugdymo būrelių ir renginių, tenkinančių mokinių poreikius.
Tarifikacijos, gimnazijos ugdymo planas, neformaliojo ugdymo užsiėmimų tvarka-raščiai.
 Popamokinių renginių scena-rijai, nuotraukos, aprašai  gim-nazijos interneto svetainėje.
Mokytojų teminiai planai, pamokų planai, stebėtų pamokų analizės, apklausų anketos.
3. Plėsti galimybes mokiniams gerinti fizinę sveikatą, propa-guoti sveikesnį gyvenimo būdą.
20% išaugs apmokamų valandų skaičius, skirtas aktyviems  mokinių užsiėmimams.
10% ugdymo priemo -nėms skirtų lėšų bus skir-ta kūno kultūros bazei at-naujinti.
Padidės sporto renginių, skatinančių mokinius aktyviai judėti.
Įvairės gimnazijos val-gykloje sveikai mitybai skirtų patiekalų pasiūla.
Bus suorganizuoti 2 susitikimai su sveikos gyvensenos ir mitybos specialistais.
10% klasės vadovo veiklos plane numatytų priemonių bus skirta fizinei sveikatai ir sveikai gyvensenai.
Tarifikacijos, gimnazijos ugdymo planas, neformaliojo ugdymo užsiėmimų tvarka-raščiai.
Gimnazijos sąmatos, inventorizacijos aprašai.
Gimnazijos renginių planai, nuotraukos, filmuota medžiaga, straipsniai interneto svetainėje.
Valgiaraščiai, sveikatos priežiūros specialisto darbo planas.
Klasės auklėtojų metiniai planai, tėvų susirinkimų protokolai.
4. Tobulinti  asmenines bendrąsias ir vadybines kompetencijas.
Įgysiu daugiau psichologinių ir dalykinių žinių apie krizių valdymą ir konfliktinių situacijų sprendimą.
Sistemingai ir laiku bus reaguojama į pasikeitusius įstatymus ir poįstatyminius aktus ir su jais supažindinama gimnazijos bendruomenė.
Bus patobulinta ir taps aiški mūsų gimnazijos mokytojų etatinio apmokėjimo tvarka.
Etato sandara bus visiems aiški ir socialiai teisinga.
Kursų ir seminarų pažymėjimai.
Praktiniai užsiėmimai.
Posėdžių ir pasitarimų protokolai.
Patvirtintos tvarkos ir priedai.
Direktoriaus įsakymai.
Gimnazijos etatinio apmokėjimo tvarka ir jos priedai.
 
Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis)
(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu)
1. Teisės aktų pasikeitimas arba jų vėlavimas.
2. Žmogiškieji faktoriai (laikinasis nedarbingumas, darbuotojų kaita)
3. Nenumatytos finansinės išlaidos, finansų trūkumas.