Straipsnių sąrašas

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos direktoriaus Vaclovo Navicko 2020 m. užduotys 

Užduotys
Siektini rezultatai
Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)
1. Užtikrinti bendruomenės narių saugumą, stiprinti gimnazijos
turto ir asmeninių daiktų apsaugą.
Bendruomenės nariai jausis saugesni ugdymo proceso metu visose mokyklos erdvėse, sumažes asmeninių daiktų dingimas, mažiau bus niokojamas gimnazijos turtas, pagerės gimnazijos mikroklimatas, bus ugdoma atsakomybė už savo poelgius, sumažes konfliktinių situacijų, surto ir patyčių.
Įrengtos 1-2 stabėjimo kameros,įrengtas vidinio gimnazijos kiemo jutiklinis apšvietimas, sumontuotos spintelės mokiniams asmeniniams daiktams saugoti, pašalinti visi trūkumai, keliantys grėsmę mokinių saugumui, kursų pažymėjimai, apklausų suvestinės, posėdžių ir pasitarimų protokolai, tvarkos.
2. Sudaryti sąlygas tapti dalykiškai, socialiai ir emociškai
intelektualiais žmonėmis.
Bendruomenės nariai taps emociškai stabilesni, sugebės tvarkyti savo gyvenimą, išmoks suprasti kitus žmones, bus tolerantiški kitų žmonių atžvilgiu, išmoks spręsti konfliktines situacijas, pagerės ugdymo rezultatai.
Sukurtos poilsio zonos laisvu nuo pamokų ir pertraukų metu, psichologo ir socialinio pedagogo ataskaitos, tyrimai ir apklausos, rezultatų suvestinės, brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo protokolai, paskaitos, kursai, seminarai.
3. Stiprinti mokinių
atsakomybę renkantis brandos egaminus, atsižvelgiant į savo mokymosi rezultatus ir siekius ateityje.
Bus tikslingas egzaminų pasirinkimas, išaugs mokinių atsakomybė už priimtus sprendimus, pagerės brandos egzaminų rezultatai, mokiniai gebės analizuoti savo mokymosi rezultatus, bus tikslingas tolimesnio kelio pasirinkimas.
Randos egzaminų pasirinkimų suvestinės, brandos ezaminų ir pusmečio įvertinimų atitikties lentelės, tolesnės veiklos pasirinkimų suvestinės, susitikimų su universitetų, kolegijų ir profesinių mokyklų atstovais aprašai ir nuotraukos, susirinkimų protokolai, ugdymo karjerai programos.
 
Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis)
1. Teisės aktų pasikeitimas arba jų vėlavimas.
2. Žmogiškieji faktoriai (laikinasis nedarbingumas, darbuotojų kaita)
3. Nenumatytos finansinės išlaidos, finansų trūkumas.