Straipsnių sąrašas

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos direktoriaus Vaclovo Navicko 2021 m. užduotys 

Užduotys Siektini rezultatai
Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)
1. Pedagoginės psichologinės pagalbos veiksmingumo stiprinimas ir paslaugų išplėtimas
Bus nuosekliau tenkinami socialiniai ir pedagoginiai mokinių poreikiai, užtikrinantys mokinių ugdymo ir ugdymosi kokybę.
Pagerės pagalba socialinės rizikos šeimų vaikams, mokymosi sunkumų turintiems vaikams.
Pagerės bendruomenės narių tarpusavio santykiai.
Bus sudarytos palankios psichologinės sąlygos mokytojams ir mokiniams ugdymo procese.
Bus laiku pastebėti ir nustatyti mokinių specialieji poreikiai ir suteikta reikalinga pagalba.
Bus įsteigti du mokytojo padėjėjo etatai.
Bus įdarbintas specialusis pedagogas.
Bus nuolat atliekami tyrimai ir apklausos siekiant išsiaiškinti mokinių ir mokytojų  bei tėvų (globėjų) poreikius.
Bus parengta tvarka, aiškiai apibrėžianti įtraukųjį ugdymą.
Bus nuolat keliama pedagoginių darbuotojų kvalifikacija.
Aktyviai dalyvausime prevencinėse programose, gerinančiose mokinių socialinę, psichologinę ir emocinę savijautą.
2. Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo klasių perkėlimas į Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos patalpas
Paspartės pradinio ugdymo mokinių adaptacija pereinant į pagrindinį ugdymą.
Pagerės mokinių maitinimo sąlygos ir kokybė.
Pradinio ugdymo bendruomenė sparčiau integruosis į gimnaziją.
Suaktyvės gimnazijos  kultūrinis gyvenimas.
Bus sukurta atskira priešmokyklinio ir pradinio ugdymo klasėms erdvė su atskiru įėjimu į gimnazijos patalpas.
Bus aptverta gimnazijos teritorija mokinių saugumui užtikrinti.
Bus sudarytos sanitarinės higienos sąlygos, atitinkančios mokinių amžių.
Bus racionaliai panaudojamos gimnazijos erdvės ir specialistai.
3. Nuotolinio mokymo ir mokymosi pasekmių ir spragų dėl covid-19 pandemijos likvidavimas
Bus sudarytos geresnės sąlygos efektyviau vykdyti nuotolinį mokymą, esant ekstremalioms sąlygos (mokymui namuose, karantino laikotarpiu, nevykstant pamokoms dėl šalčio ir kt.).
Išaugs ugdymo proceso kokybė.
Bus sudarytos geresnės sąlygos užbaigti vidurinio ugdymo programą ir pasiruošti pasirinktų mokomųjų dalykų egzaminams.
Bus sudarytos sąlygos mokiniams panaikinti žinių spragas.
Mokytojams bus iš dalies kompensuojama už papildomą darbą.
100% pritaikyti visus kabinetus ir klases nuotoliniam ugdymui vykdyti: interneto ryšys, kompiuteris, kamera, mikrofonas, multimedija, reikalui esant, kompiuterinė lenta.
Bus ištirti mokinių galimybės ir poreikiai mokytis nuotoliniu būdu.
20% didinamos individualių konsultacijų valandos baigiamųjų klasių mokiniams spragoms panaikinti ir pasiruošti PUPP ir brandos egzaminams.
Nuo rugsėjo 1 dienos, atsižvelgiant į finansines galimybes, bus didinamos pagalbos mokiniams valandos (išlyginamiesiems moduliams) 2020-2021 m. m. žinių spragoms panaikinti.
 
 Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis)
(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu)
1. Teisės aktų pasikeitimas arba jų vėlavimas.
2. Žmogiškieji faktoriai (laikinasis nedarbingumas, darbuotojų kaita)
3. Nenumatytos finansinės išlaidos, finansų trūkumas.