Straipsnių sąrašas

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos direktoriaus Vaclovo Navicko 2022 m. užduotys 

Užduotys

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

1. Sudaryti sąlygas pasiruošti sėkmingai atnaujintų Bendrųjų ugdymo programų įdiegimui.

Bus pasirengta organizuoti ugdymą pagal atnaujintas Bendrąsias ugdymo programas.

Ne mažiau kaip 80 % mokytojų

dalyvaus kvalifikacijos tobulinimo renginiuose apie atnaujintas Bendrąsias ugdymo programas.

Bus sudaryta  gimnazijos  Ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) komanda ir parengtas įgyvendinimo planas.

Gimnazijos UTA komandos nariai dalyvaus NŠA organizuojamuose pasirengimo diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas mokymuose.

Bus organizuojama nuolatinė UTA bendruomenėje sklaida.

Bus parengtas gimnazijos strateginis planas, orientuotas sėkmingai  įgyvendinti atnaujintas Bendrąsias ugdymo programas.

2. Stiprinti įtraukųjį ugdymą

Susiformuos pozityvus bendruomenės narių požiūris į mokinių skirtybes.

Išaugs toleracija šalia manęs esančiam kitokiam žmogui.

Kiekvienas mokinys gerai jausis gimnazijoje.

Siekti, kad būtų įsteigtas bent vienas specialiojo pedagogo etatas.

Gimnazijoje 50 % padidės  mokytojo padėjėjo etatų skaičius darbui su sunkumų patiriančiais vaikais.

Šviesti bendruomenę apie įtraukųjį ugdymą klasės valandėlių, tėvų susirinkimų metu, specialiųjų poreikių mokinius aktyviau įtraukti į kultūrinę veiklą.

10 % vadovėliams ir ugdymo priemonėms skirtų lėšų panaudoti specialiojo ugdymo priemonėms įsigyti.

25% kvalifikacijai skirtų lėšų 

panaudoti mokytojų įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo kompetencijoms ugdyti.

3. Tęsti ugdymui(si) ir poilsiui palankios, saugios ir estetiškos gimnazijos aplinkos kūrimą

Gimnazijoje daugelis patalpų atitiks visus kokybiškam ugdymo procesui organizuoti reikalavimus.

Bus užtikrintas bendruomenės narių saugumas ugdymo proceso ir laisvu nuo pamokų metu visose mokyklos erdvėse. Pagerės asmeninio ir gimnazijos turto apsauga. Pagerės gimnazijos mikroklimatas, atsiras galimybė remiantis vaizdo įrašais lengviau spręsti konfliktines situacijas.

90 % ugdymui skirtų patalpų atitiks higienos normų reikalavimus.

Bus atlikta mokinių apklausa apie poreikius, paremtos ir įgyvendintos atsižvelgiant į finansines galimybes dvi mokinių iniciatyvos.

80 % gimnazijos lauko teritorijos  ir  35 % vidaus patalpų bus stebima vaizdo kameromis.

100 % gimnazijos poilsio zonų bus estetiškai tvarkingos ir saugios.

Bus nupirkta ir sumontuota iki 50 užrakinamų spintelių mokinių rūbams ir daiktams saugoti.


Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos direktoriaus Vaclovo Navicko 2021 m. užduotys 

Užduotys Siektini rezultatai
Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)
1. Pedagoginės psichologinės pagalbos veiksmingumo stiprinimas ir paslaugų išplėtimas
Bus nuosekliau tenkinami socialiniai ir pedagoginiai mokinių poreikiai, užtikrinantys mokinių ugdymo ir ugdymosi kokybę.
Pagerės pagalba socialinės rizikos šeimų vaikams, mokymosi sunkumų turintiems vaikams.
Pagerės bendruomenės narių tarpusavio santykiai.
Bus sudarytos palankios psichologinės sąlygos mokytojams ir mokiniams ugdymo procese.
Bus laiku pastebėti ir nustatyti mokinių specialieji poreikiai ir suteikta reikalinga pagalba.
Bus įsteigti du mokytojo padėjėjo etatai.
Bus įdarbintas specialusis pedagogas.
Bus nuolat atliekami tyrimai ir apklausos siekiant išsiaiškinti mokinių ir mokytojų  bei tėvų (globėjų) poreikius.
Bus parengta tvarka, aiškiai apibrėžianti įtraukųjį ugdymą.
Bus nuolat keliama pedagoginių darbuotojų kvalifikacija.
Aktyviai dalyvausime prevencinėse programose, gerinančiose mokinių socialinę, psichologinę ir emocinę savijautą.
2. Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo klasių perkėlimas į Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos patalpas
Paspartės pradinio ugdymo mokinių adaptacija pereinant į pagrindinį ugdymą.
Pagerės mokinių maitinimo sąlygos ir kokybė.
Pradinio ugdymo bendruomenė sparčiau integruosis į gimnaziją.
Suaktyvės gimnazijos  kultūrinis gyvenimas.
Bus sukurta atskira priešmokyklinio ir pradinio ugdymo klasėms erdvė su atskiru įėjimu į gimnazijos patalpas.
Bus aptverta gimnazijos teritorija mokinių saugumui užtikrinti.
Bus sudarytos sanitarinės higienos sąlygos, atitinkančios mokinių amžių.
Bus racionaliai panaudojamos gimnazijos erdvės ir specialistai.
3. Nuotolinio mokymo ir mokymosi pasekmių ir spragų dėl covid-19 pandemijos likvidavimas
Bus sudarytos geresnės sąlygos efektyviau vykdyti nuotolinį mokymą, esant ekstremalioms sąlygos (mokymui namuose, karantino laikotarpiu, nevykstant pamokoms dėl šalčio ir kt.).
Išaugs ugdymo proceso kokybė.
Bus sudarytos geresnės sąlygos užbaigti vidurinio ugdymo programą ir pasiruošti pasirinktų mokomųjų dalykų egzaminams.
Bus sudarytos sąlygos mokiniams panaikinti žinių spragas.
Mokytojams bus iš dalies kompensuojama už papildomą darbą.
100% pritaikyti visus kabinetus ir klases nuotoliniam ugdymui vykdyti: interneto ryšys, kompiuteris, kamera, mikrofonas, multimedija, reikalui esant, kompiuterinė lenta.
Bus ištirti mokinių galimybės ir poreikiai mokytis nuotoliniu būdu.
20% didinamos individualių konsultacijų valandos baigiamųjų klasių mokiniams spragoms panaikinti ir pasiruošti PUPP ir brandos egzaminams.
Nuo rugsėjo 1 dienos, atsižvelgiant į finansines galimybes, bus didinamos pagalbos mokiniams valandos (išlyginamiesiems moduliams) 2020-2021 m. m. žinių spragoms panaikinti.
 
 Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis)
(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu)
1. Teisės aktų pasikeitimas arba jų vėlavimas.
2. Žmogiškieji faktoriai (laikinasis nedarbingumas, darbuotojų kaita)
3. Nenumatytos finansinės išlaidos, finansų trūkumas.

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos direktoriaus Vaclovo Navicko 2020 m. užduotys 

Užduotys
Siektini rezultatai
Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis
vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)
1. Užtikrinti bendruomenės narių saugumą, stiprinti gimnazijos
turto ir asmeninių daiktų apsaugą.
Bendruomenės nariai jausis saugesni ugdymo proceso metu visose mokyklos erdvėse, sumažes asmeninių daiktų dingimas, mažiau bus niokojamas gimnazijos turtas, pagerės gimnazijos mikroklimatas, bus ugdoma atsakomybė už savo poelgius, sumažes konfliktinių situacijų, surto ir patyčių.
Įrengtos 1-2 stabėjimo kameros,įrengtas vidinio gimnazijos kiemo jutiklinis apšvietimas, sumontuotos spintelės mokiniams asmeniniams daiktams saugoti, pašalinti visi trūkumai, keliantys grėsmę mokinių saugumui, kursų pažymėjimai, apklausų suvestinės, posėdžių ir pasitarimų protokolai, tvarkos.
2. Sudaryti sąlygas tapti dalykiškai, socialiai ir emociškai
intelektualiais žmonėmis.
Bendruomenės nariai taps emociškai stabilesni, sugebės tvarkyti savo gyvenimą, išmoks suprasti kitus žmones, bus tolerantiški kitų žmonių atžvilgiu, išmoks spręsti konfliktines situacijas, pagerės ugdymo rezultatai.
Sukurtos poilsio zonos laisvu nuo pamokų ir pertraukų metu, psichologo ir socialinio pedagogo ataskaitos, tyrimai ir apklausos, rezultatų suvestinės, brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo protokolai, paskaitos, kursai, seminarai.
3. Stiprinti mokinių
atsakomybę renkantis brandos egaminus, atsižvelgiant į savo mokymosi rezultatus ir siekius ateityje.
Bus tikslingas egzaminų pasirinkimas, išaugs mokinių atsakomybė už priimtus sprendimus, pagerės brandos egzaminų rezultatai, mokiniai gebės analizuoti savo mokymosi rezultatus, bus tikslingas tolimesnio kelio pasirinkimas.
Randos egzaminų pasirinkimų suvestinės, brandos ezaminų ir pusmečio įvertinimų atitikties lentelės, tolesnės veiklos pasirinkimų suvestinės, susitikimų su universitetų, kolegijų ir profesinių mokyklų atstovais aprašai ir nuotraukos, susirinkimų protokolai, ugdymo karjerai programos.
 
Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis)
1. Teisės aktų pasikeitimas arba jų vėlavimas.
2. Žmogiškieji faktoriai (laikinasis nedarbingumas, darbuotojų kaita)
3. Nenumatytos finansinės išlaidos, finansų trūkumas.

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos direktoriaus Vaclovo Navicko 2019 m. užduotys

Užduotys
Siektini rezultatai
Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)
1.Telkti gimnazijos bendruo-menę, ugdant mokinių atsako-mybę už savo mokymąsi  ir pamokų lankymą.
Išaugs mokinių mokymo-si rezultatai, 5% padidės vidutinis metinio įverti-nimo balas.
5% sumažės praleistų pamokų skaičius be patei-sinamos priežasties.
Abiturientai rinksis bran-dos egzaminus, įvertinę savo galimybes ir išanali-zavę asmeninius rezulta-tus.
Statistinės ataskaitos ir suvestinės.
Abiturientų brandos egzaminų pasirinkimų analizė.
Klasės tėvų susirinkimų proto-kolai.
2. Stiprinti galimybes moki-niams individualiai tobulėti pagal savo gebėjimus, ugdyti bendrąsias kompetencijas.
Pagal finansines galimy-bes iki 10%  išaugs valandų skaičius individualioms konsultacijoms.
Pagerės individualizuotas darbas pamokų metu.
Mokytojai rengs pratybų ir kontrolinių darbų užduotis, skatinančias mokinius individualiai tobulėti.
Bus pasiūloma įvairesnio profilio neformaliojo ugdymo būrelių ir renginių, tenkinančių mokinių poreikius.
Tarifikacijos, gimnazijos ugdymo planas, neformaliojo ugdymo užsiėmimų tvarka-raščiai.
 Popamokinių renginių scena-rijai, nuotraukos, aprašai  gim-nazijos interneto svetainėje.
Mokytojų teminiai planai, pamokų planai, stebėtų pamokų analizės, apklausų anketos.
3. Plėsti galimybes mokiniams gerinti fizinę sveikatą, propa-guoti sveikesnį gyvenimo būdą.
20% išaugs apmokamų valandų skaičius, skirtas aktyviems  mokinių užsiėmimams.
10% ugdymo priemo -nėms skirtų lėšų bus skir-ta kūno kultūros bazei at-naujinti.
Padidės sporto renginių, skatinančių mokinius aktyviai judėti.
Įvairės gimnazijos val-gykloje sveikai mitybai skirtų patiekalų pasiūla.
Bus suorganizuoti 2 susitikimai su sveikos gyvensenos ir mitybos specialistais.
10% klasės vadovo veiklos plane numatytų priemonių bus skirta fizinei sveikatai ir sveikai gyvensenai.
Tarifikacijos, gimnazijos ugdymo planas, neformaliojo ugdymo užsiėmimų tvarka-raščiai.
Gimnazijos sąmatos, inventorizacijos aprašai.
Gimnazijos renginių planai, nuotraukos, filmuota medžiaga, straipsniai interneto svetainėje.
Valgiaraščiai, sveikatos priežiūros specialisto darbo planas.
Klasės auklėtojų metiniai planai, tėvų susirinkimų protokolai.
4. Tobulinti  asmenines bendrąsias ir vadybines kompetencijas.
Įgysiu daugiau psichologinių ir dalykinių žinių apie krizių valdymą ir konfliktinių situacijų sprendimą.
Sistemingai ir laiku bus reaguojama į pasikeitusius įstatymus ir poįstatyminius aktus ir su jais supažindinama gimnazijos bendruomenė.
Bus patobulinta ir taps aiški mūsų gimnazijos mokytojų etatinio apmokėjimo tvarka.
Etato sandara bus visiems aiški ir socialiai teisinga.
Kursų ir seminarų pažymėjimai.
Praktiniai užsiėmimai.
Posėdžių ir pasitarimų protokolai.
Patvirtintos tvarkos ir priedai.
Direktoriaus įsakymai.
Gimnazijos etatinio apmokėjimo tvarka ir jos priedai.
 
Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti neigiamos įtakos įvykdyti šias užduotis)
(pildoma suderinus su švietimo įstaigos vadovu)
1. Teisės aktų pasikeitimas arba jų vėlavimas.
2. Žmogiškieji faktoriai (laikinasis nedarbingumas, darbuotojų kaita)
3. Nenumatytos finansinės išlaidos, finansų trūkumas.
 

PATVIRTINTA
Pagėgių savivaldybės tarybos
2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T-32

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos direktoriaus Vaclovo Navicko 2018 m. užduotys

EilNr. Metinės veiklos užduotys Siektini rezultatai

Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai

(Kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis vadovas vertins, ar nustatytos užduotys yra įvykdytos)

1. Telkti gimnazijos bendruomenę kuriant mokinių pasiekimų bei pažangos analizavimo ir vertinimo sistemą Bus susitarta su bendruomenės nariais dėl kriterijų ir parengta individualios mokinio pažangos sistema. Patobulinta ugdymo proceso priežiūros sistema. Gerės mokinių mokėjimas mokytis, gebėjimas įsivertinti pažangą. Laiku bus suteikta operatyvi pagalba, išaugs mokymosi motyvacija, pagerės mokymosi rezultatai.

2.

Išugdyti mokinių gebėjimą mokytis, siekiant pagerinti pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų baigimo ir atitinkamų išsilavinimo dokumentų įgijimo rezultatus.

Pagrindinio ugdymo programą baigs ir gaus pagrindinio išsilavinimo pažymėjimus     98 %mokinių.

Kils 0,2 balo vidutinis pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo įvertinimas.

99 % abiturientų baigs vidurinio ugdymo programą ir įgis brandos atestatus.

20 % abiturientų brandos egzaminų balų vidurkis bus 50 ir daugiau.

Dalykų metiniai įvertinimai atitiks pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų rezultatus.

Palyginamos 2017 ir 2018 metų statistines ataskaitas, analizuojami atskirų dalykų pagrindinio ugdymo patikrinimo ir brandos egzaminų protokolai, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų ir brandos atestatų apskaita.

3.

Sudaryti sąlygas mokytojams dirbti iš dalies šiuolaikinėmis ugdymo priemonėmis aprūpintuose kabinetuose.

Dalyvauti visų institucijų , siūlančių naujausias ugdymo priemones, skelbiamuose projektuose.

Efektyviai panaudoti MK ugdymo priemonėms skirtas lėšas ir 2 %pramos- labdaros lėšas.

80 % kabinetų bus aprūpinti multimedijomis ir kompiuteriais.

100 % kabinetų turės interneto prieigą.

30 % kabinetų bus įrengti roletai langams užtamsinti.

4.

Ugdyti mokiniams pilietiškumą, patriotiškumą ir asmeninę atsakomybę už Lietuvos valstybės saugumą. 10 % gimnazijos abiturientų pasirinks po mokyklos baigimo tarnybą Lietuvos kariuomenėje. Palyginamos vidurinio ugdymo programą baigusių mokinių tolesnė veiklos ataskaitos.

Rizika, kuriai esant nustatytos metinės veiklos užduotys gali būti neįvykdytos:

  1. Edukacinių erdvių kūrimui gali trūkti mokinio krepšelio lėšų; paramos lėšų.
  2. Žmogiškieji faktoriai.
  3. Keisis ar nebus priimti reikiami įstatymai.