Straipsnių sąrašas

Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos direktoriaus Vaclovo Navicko 2022 m. užduotys 

Užduotys

Siektini rezultatai

Rezultatų vertinimo rodikliai (kuriais vadovaujantis vertinama, ar nustatytos užduotys įvykdytos)

1. Sudaryti sąlygas pasiruošti sėkmingai atnaujintų Bendrųjų ugdymo programų įdiegimui.

Bus pasirengta organizuoti ugdymą pagal atnaujintas Bendrąsias ugdymo programas.

Ne mažiau kaip 80 % mokytojų

dalyvaus kvalifikacijos tobulinimo renginiuose apie atnaujintas Bendrąsias ugdymo programas.

Bus sudaryta  gimnazijos  Ugdymo turinio atnaujinimo (UTA) komanda ir parengtas įgyvendinimo planas.

Gimnazijos UTA komandos nariai dalyvaus NŠA organizuojamuose pasirengimo diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas mokymuose.

Bus organizuojama nuolatinė UTA bendruomenėje sklaida.

Bus parengtas gimnazijos strateginis planas, orientuotas sėkmingai  įgyvendinti atnaujintas Bendrąsias ugdymo programas.

2. Stiprinti įtraukųjį ugdymą

Susiformuos pozityvus bendruomenės narių požiūris į mokinių skirtybes.

Išaugs toleracija šalia manęs esančiam kitokiam žmogui.

Kiekvienas mokinys gerai jausis gimnazijoje.

Siekti, kad būtų įsteigtas bent vienas specialiojo pedagogo etatas.

Gimnazijoje 50 % padidės  mokytojo padėjėjo etatų skaičius darbui su sunkumų patiriančiais vaikais.

Šviesti bendruomenę apie įtraukųjį ugdymą klasės valandėlių, tėvų susirinkimų metu, specialiųjų poreikių mokinius aktyviau įtraukti į kultūrinę veiklą.

10 % vadovėliams ir ugdymo priemonėms skirtų lėšų panaudoti specialiojo ugdymo priemonėms įsigyti.

25% kvalifikacijai skirtų lėšų 

panaudoti mokytojų įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo kompetencijoms ugdyti.

3. Tęsti ugdymui(si) ir poilsiui palankios, saugios ir estetiškos gimnazijos aplinkos kūrimą

Gimnazijoje daugelis patalpų atitiks visus kokybiškam ugdymo procesui organizuoti reikalavimus.

Bus užtikrintas bendruomenės narių saugumas ugdymo proceso ir laisvu nuo pamokų metu visose mokyklos erdvėse. Pagerės asmeninio ir gimnazijos turto apsauga. Pagerės gimnazijos mikroklimatas, atsiras galimybė remiantis vaizdo įrašais lengviau spręsti konfliktines situacijas.

90 % ugdymui skirtų patalpų atitiks higienos normų reikalavimus.

Bus atlikta mokinių apklausa apie poreikius, paremtos ir įgyvendintos atsižvelgiant į finansines galimybes dvi mokinių iniciatyvos.

80 % gimnazijos lauko teritorijos  ir  35 % vidaus patalpų bus stebima vaizdo kameromis.

100 % gimnazijos poilsio zonų bus estetiškai tvarkingos ir saugios.

Bus nupirkta ir sumontuota iki 50 užrakinamų spintelių mokinių rūbams ir daiktams saugoti.