Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie gimnazijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Pareigybės pavadinimas

2020 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

EUR

2021 metų vidutinis 
mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

EUR

I ketvirtis

II ketvirtis

III ketvirtis

IV ketvirtis

Direktorius

1649,12 2097,45     

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1566,40 1545,59     

Mokytojas

1055,74

1481,42     

Bibliotekos vedėja

908,25 1079,70     

Mokytoja padėjėja

580,80 778,80     

Soc. pedagogė

1284,80 1323,96     

Psichologas 1024,32 1042,53     

Direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkio reikalams

1196,80 1203,60     

Sporto salės administratorius     (nuo 2021 m. 0,5 etato)

1108,80 663,75     

Valgyklos vedėja

1015,52 1062,00     

Valgyklos darbuotojas

607,00 642,00     

Raštinės vedėja

851,04 1141,65     
Jaunimo veiklos koordinatorė 668,80 672,60      

Kiemsargis 

607,00 642,00     

Valytoja

607,00 642,00     

Rūbininkė

607,00 642,00     

Pastatų priežiūros darbininkas

607,00 642,00     
Vairuotojas 842,16 769,95