Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie gimnazijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Pareigybės pavadinimas

2019 m. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

EUR

2020 metų vidutinis 
mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

EUR

I ketvirtis

II ketvirtis

III ketvirtis

IV ketvirtis

Direktorius

1621,01

 

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1539,00  

Mokytojas

1382,00

 

Bibliotekos vedėja

908,25

 

Mokytoja padėjėja

640,10

 

Soc. pedagogė

1262,90

 

Psichologas 1012,05  

Direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkio reikalams

1089,87  

Sporto salės administratorius

1089,90  

Valgyklos vedėja

998,21  

Valgyklos darbuotojas

555,00  

Raštinės vedėja

756,89  

Kiemsargis 0,5 etato

277,50  

Valytoja

555,00  

Rūbininkė

555,00  

Pastatų priežiūros darbininkas

555,00  
Vairuotojas 624,32