PAGĖGIŲ ALGIMANTO MACKAUS GIMNAZIJA

Mokinių tarybos nuostatai

   I.       Bendroji dalis 

 1. Mokinių taryba yra mokinių savivaldos institucija gimnazijoje, kurios tikslai yra:
 2. Atstovauti daugumos mokinių interesams gimnazijoje;
 3. Formuoti vieningą mokinių bendruomenę;
 4. Sudaryti sąlygas mokinių saviraiškai ir ugdyti kūrybinius bei organizacinius sugebėjimus;
 5. Etiškai,  pagrįstai  reikšti  pageidavimus  gimnazijos  direktoriui,  pavaduotojui, pedagogų tarybai, mokyklos tarybai;
 6. Teikti   pasiūlymus   sudarant,   keičiant,   papildant   vidaus   tvarkos   taisykles mokiniams;
 7. Dalyvauti ir teikti pasiūlymus sudarant mokyklos veiklos programą.

 II. Mokinių tarybos darbo organizavimas

 1. Mokinių tarybą sudaro 7-8 ir I-IV g. klasių mokiniai išrinkti slaptu balsavimu savo klasėse;
 2. Mokinių tarybai vadovauja atviru balsavimu išrinktas pirmininkas;
 3. Pirmininkas iš tarybos narių laisvai pasirenka pavaduotoją ir sekretorių;
 4. Mokinių tarybos pirmininkas (jam nesant, jo pavaduotojas) organizuoja tarybos darbą gimnazijoje;
 5. Mokinių tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą per mėnesį;
 6. Mokinių taryba renkama daugiausiai 5 metams, pasilikdama teisę išbalsuoti iš tarybos narių asmenį, nevykdantį (blogai vykdantį) savo pareigas. Pasitraukus tarybos nariui, nedelsiant tos klasės kolektyvas deleguoja  naują narį į mokinių tarybą.

 III. Mokinių tarybos veikla

 1. Aptaria ugdymo turinį ir formas;
 2. Svarsto mokinių elgesio, pareigų ir teisių klausimus;
 3. Etiškai, pagrįstai teikia pageidavimus mokyklos administracijai ir savivaldai;
 4. Padeda organizuoti renginius ir budėjimą;
 5. Bendradarbiauja su kitomis mokyklomis;
 6. Apie savo veiklą informuoja mokyklos bendruomenę;
 7. Leidžia gimnazijos laikraštį „Gimnazistai“;
 8. Organizuoja visuotinius mokinių susirinkimus ne rečiau kaip kartą per mokslo metus.