Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos Vaiko gerovės komisijos narių pareigų ir funkcijų sąrašas

Eil. Nr.
Vardas, pavardė
Pareigos komisijoje
Funkcijos
(koordinuojama sritis)
1.        
Donata Šaulytė
Komisijos pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja
VGK darbo organizavimas, komunikacijos koordinavimas krizės metu
2.        
Loreta Kuisienė
Komisijos sekretorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja
PUG ir 1-4 klasių specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymas, komunikacijos koordinavimas krizės metu
3.        
Ingrida Juciūtė
Komisijos sekretorė, socialinė pedagogė
5 -12 klasių mokinių socialinis ir emocinis ugdymas, socialinė-pedagoginė pagalba, mokinių lankomumo gerinimas, patyčių prevencija, prevencijos ir intervencijos stebėsenos koordinavimas, pažangumo skatinimas
4.        
Loreta Vytuvienė
Komisijos narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja
5-12 klasių specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymas
5.        
Giedrė Kentrienė
Komisijos narė, socialinė pedagogė
PUG ir 1-4 klasių mokinių socialinis ir emocinis ugdymas, socialinė-pedagoginė pagalba, mokinių lankomumo gerinimas, patyčių prevencija, prevencijos ir intervencijos stebėsenos koordinavimas, pažangumo skatinimas
6.        
Audrius Savickas
Komisijos narys, psichologas
Pozityvaus mokyklos mikroklimato kūrimas, pozityvių vertybių puoselėjimas, individualios konsultacijos, psichologinės pagalbos teikimas mokiniams ir mokytojams, psichologinės pagalbos teikimas krizės atveju
7.        
Lina Gružienė
Komisijos narė, logopedė
Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių įtraukaus ugdymo koordinavimas
8.        
Renata Drukteinytė
Komisijos narė, pagrindinio ugdymo mokytojo padėjėja
Pozityvaus mokyklos mikroklimato kūrimas, pozityvių vertybių puoselėjimas
9.        
Laima Paulikienė
Komisijos narė, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojo padėjėja
Pozityvaus mokyklos mikroklimato kūrimas, pozityvių vertybių puoselėjimas
10.    
Irena Masaitytė
Komisijos narė, visuomenės sveikatos specialistė
Prevencinės psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programų įgyvendinimo koordinavimas, pirmosios medicininės pagalbos teikimas krizės metu
11.    
Raimonda Stalnionienė
Komisijos narė, mokytoja
Pozityvaus mokyklos mikroklimato kūrimas, pozityvių vertybių puoselėjimas
12.    
Virginija Bartkienė
Komisijos narė, mokytoja
Pozityvaus mokyklos mikroklimato kūrimas, pozityvių vertybių puoselėjimas
13.    
Loreta Skvirbienė
Komisijos narė, mokytoja
Pozityvaus mokyklos mikroklimato kūrimas, pozityvių vertybių puoselėjimas