PATVIRTINTA
Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 28 d.
įsakymu Nr. V-77

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS

2021-2022 M.M. 

Vaiko gerovės komisijos paskirtis – rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

EilNr
Veiklos sritis
Veiklos
 Vykdymo laikas
Atsakingas
1.
Įtraukusis ugdymas
1.1. Mokytojų susitikimas „SUP    mokinių pasiekimai, galimybės, sunkumai“ (buvusių 4 klasių mokinių mokytojų informacija 5 klasių mokytojams)
Rugsėjo mėn.
D. Šaulytė
L. Kuisienė
Buvusių ketvirtų klasių mokytojai
Dalykų mokytojai
1.2. Mokytojų gerosios patirties sklaidos konferencija “Mano darbo sėkmė: individualizavimas, diferencijavimas, suasmeninimas”
Rugpjūčio mėn.
(Atkelta iš birželio)
A. Zongailienė
1.3. Tėvų švietimo organizavimas apie vaikų amžiaus tarpsnių dėsningumus, jiems būdingus elgesio ir emocinius ypatumus, apie mokinius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių, apie ypatingai gabių ir talentingų mokinių atpažinimo metodiką ir švietimo pagalbą juos ugdant
Visus mokslo metus (pagal pasiūlą ir galimybes)
D. Šaulytė
I. Juciūtė
L. Kuisienė
1.4. Gabių ir talentingų mokinių atpažinimas, pastebėjimas. Ugdymo gairių gabiems mokiniams numatymas
Rugsėjo – spalio mėn.
D. Šaulytė
L. Vytuvienė
L. Kuisienė
Dalykų mokytojai
1.5. SUP mokinių iniciatyvumo,
aktyvumo, kūrybiškumo ugdymas:     skatinimas dalyvauti įvairiuose renginiuose, pristatymų rengimas, viešųjų kalbų rengimas ir kt.
Visus mokslo
metus
D. Šaulytė
I. Juciūtė
L. Vytuvienė
L. Kuisienė
Klasių auklėtojai
1.6. Bendradarbiavimas ir pagalba mokytojams dėl naujai ištirtų SUP
mokinių įtraukimo į ugdymo procesą  .
Visus mokslo
metus
D. Šaulytė
L. Vytuvienė
L. Kuisienė
I. Juciūtė
A. Savickas
L. Gružienė
1.7. Mokytojų konsultavimas ir
pagalba rengiant mokiniams pritaikytas dalykų bendrąsias
programas
Visus mokslo
metus
L. Vytuvienė
L. Kuisienė
D. Šaulytė
I. Juciūtė
A. Savickas
L. Gružienė
1.8. SUP mokinių pusmečių
pažangos ir pasiekimų rezultatų aptarimas ir jų pristat  ymas tėvams / mokytojams
Vasario ir
birželio mėn.
I. Juciūtė
D. Šaulytė
Klasių auklėtojai
1.9. Tarptautinės Tolerancijos dienos minėjimas
Lapkričio mėn.
16 d.
D. Šaulytė
Dalykų mokytojai
Klasių vadovai
1.10. Būsimųjų pirmokų pažintinė  savaitė
Birželio mėn.
L. Kuisienė
Ketvirtų klasių mokytojai
1.11. Individualūs pokalbiai su mokymosi sunkumų, lankomumo ir elgesio problemų turinčiais mokiniais ir jų tėvais/globėjais.
Visus mokslo metus
Administracija
Klasių auklėtojai
Specialistai
1.12. Prevencinių programų „Antras žingsnis” ir „Zipio draugai” veiklų įgyvendinimas.
Visus mokslo metus
L. Kuisienė
Pradinių klasių mokytojai
1.13. Prevencinių programų (UP 14 p.) integravimas į ugdymo procesą.
Visus mokslo metus
D. Šaulytė
L. Vytuvienė
Dalykų mokytojai
Klasių vadovai
1.14. Pasaulinės Dauno sindromo dienos minėjimas
Kovo mėn.
21 d.
D. Šaulytė
Klasių vadovai
1.15. Tarptautinės vaisiaus alkoholinio sindromo (VAS) dienos minėjimas
Rugsėjo mėn.
9 d.
D. Šaulytė
Klasių vadovai
1.16. Dalyvavimas saugesnio interneto dienų veiklose
Vasario mėn.
R. Antanaitienė
E. Bergner
2.
Informacinė – tiriamoji veikla
2.1. Mokinio mokymo(si) stiliaus nustatymas, aptarimas su mokiniu,        tėvais (globėjais, rūpintojais), mokinį mokančiais mokytojais
Per rugsėjo mėn.
D. Šaulytė
Klasių vadovai
2.2. Pirminis vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių, kylančių ugdymo(si) procese, įvertinimas PPT Tauragėje
Pagal poreikį
D. Šaulytė
Dalykų mokytojai
specialistai
2.3. Pakartotinis vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių, kylančių ugdymo(si) procese, įvertinimas PPT Tauragėje
Pagal poreikį
D. Šaulytė
Dalykų mokytojai
specialistai
2.4. Tyrimas „Pirmokų adaptacija
gimnazijoje“
Spalio mėn.
L. Kuisienė
2.5. Tyrimas „Penktokų adaptacija
gimnazijoje“
Spalio mėn.
L. Vytuvienė
2.6. Tyrimas „Naujai į gimnaziją    
atvykusių mokinių adaptacija gimnazijoje“
Spalio mėn.
D. Šaulytė
2.7. Mokinių pamokų lankomumo
stebėsena
Visus mokslo
metus
I. Juciūtė
2.8. Mokinių pasiekimų ir pažangos stebėsena
Visus mokslo metus
I. Juciūtė
2.9. Informacijos tėvams apie vykstančias paskaitas, renginius, mokymus ir pan. teikimas
Visus mokslo metus
D. Šaulytė
2.10. „Patyčių dėžutė“ koordinavimas gimnazijoje, sistemingas priminimas tėvams, mokiniams ir mokytojams
Visus mokslo metus
R. Antanaitienė
D. Šaulytė
Klasių auklėtojai
3.
Švietėjiška veikla
3.1. Kvalifikacijos tobulinimo
renginių vaikų socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo, kitose su vaiko gerove susijusiose srityse rekomendavimas gimnazijoje
dirbantiems mokytojams
Visus mokslo metus
D. Šaulytė
L. Vytuvienė
3.2. Kvalifikacijos tobulinimo
Renginių įtraukiojo (inkliuzinio) ugdymo srityje rekomendavimas gimnazijoje dirbantiems mokytojams
Visus mokslo metus
D. Šaulytė
L. Vytuvienė
3.3. Gimnazijos visuomenės
sveikatos priežiūros specialisto    konsultacijos pedagogams
Pagal poreikį
I. Masaitytė
3.4. Konsultacijos būsimųjų pirmokų
tėvams (globėjams, rūpintojams)
Birželio
mėn.
L. Kuisienė
3.5. Psichologo konsultacijos
Visus mokslo metus
A. Savickas
3.6. Mokytojų dalyvavimas “Mokinių gebėjimų atskleidimo ir
jų ugdymo sistemos plėtra” kvalifikacijos tobulinimo veiklose
Rugpjūčio mėn. 23 – 26 dienomis
D. Šaulytė
Dalykų ir pradinio ugdymo mokytojai
3.7. Specialistų dalyvavimas “Nuotoliniuose mokymuose švietimo įstaigų specialistams, dirbantiems su mokyklinio amžiaus vaikais, turinčiais raidos sutrikimų”
Liepos mėn.
28 d. iki
rugsėjo mėn.
22 d.
D. Šaulytė
Švietimo specialistai
3.8. Psichologo paskaita mokytojams „Gabių ir talentingų mokinių ugdymas“
Gruodžio mėn.
A.    Savickas
4.
VGK ir bendradarbiavimas
4.1. Bendradarbiavimas su valstybinėmis įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą
Pagal poreikį
D. Šaulytė
I. Juciūtė
G.Grigaitienė
4.2. Mokinio teisių ir teisėtų interesų atstovavimas švietimo, teisėsaugos ir kitose institucijose
Pagal poreikį
D. Šaulytė
I. Juciūtė
G.Grigaitienė
4.3. Mokiniui skirtos minimalios priežiūros priemonės veiksmų plano sudarymas ir informacijos teikimas Pagėgių savivaldybės VGK
Pagal poreikį
I. Juciūtė
G.Grigaitienė
5.
VGK veikla, posėdžiai
5.1. Vaiko gerovės komisijos veiklos plano sudarymas ir patvirtinimas
Rugsėjo mėn.
D. Šaulytė
5.2. Vaiko gerovės komisijos posėdžiai
Kiekvieno mėnesio paskutinį antradienį ir pagal poreikį
D. Šaulytė
VGK
5.3. Vaiko gerovės komisijos posėdžių protokolų rengimas
Nuolat
D. Šaulytė
I. Juciūtė
5.4. Vaiko gerovės komisijos veiklos ataskaitos rengimas, pristatymas gimnazijos bendruomenei
Birželio mėn.
D. Šaulytė