PATVIRTINTA

                                                                                     Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos
                                                                                            direktoriaus 2020-03-25 įsakymu Nr. V-28

 

PAGĖGIŲ ALGIMANTO MACKAUS GIMNAZIJA (PAMG)
NUOTOLINIO MOKYMO(SI) SUSITARIMAI-INSTRUKCIJOS 

 1. Pamokos, užsiėmimai mokiniams vyksta pagal atnaujintą pamokų tvarkaraštį. Nesant galimybės prisijungti prie pamokos nurodytu būdu, jungiamasi prie PAMG gimnazijos uždarų Facebook grupių, susiekia su mokytojais e.dienynu, e.paštu.
 2. Komunikuojant mokytojams ir mokiniams:
  2.1. 5-8 klasės naudoja e.dienyno EDUKA aplinką, Messenger, Facebook dalykų uždaras grupes;
  2.2. I-IVgimnazinės klasės naudoja e.dienyno EDUKA aplinką, internetinę sistemą ,,Egzaminatorius“, Facebook dalykų uždaras grupes, Messenger, elektroninį paštą;
  2.3. Sutarę individualiai su klasėmis, mokytojai naudoja kitas mokymosi aplinkas: Zoom, Moodle, Whatsapp, EDMODO ir kt.
 3. Pagalbos mokiniui specialistai bendrauja telefonu ir/arba elektroniniu paštu.
 4.  Mokiniai, neturintys galimybės mokytis nuotoliniu būdu elektroninėse erdvėse, informuoja klasės auklėtoją. Mokiniams bus pateikiama popierinė mokymosi medžiaga ir užduotys, susitarus su mokytoju individualiai.
 5.  Mokytojai mokiniams pateikia susistemintą mokymo(si) medžiagą ar informaciją ir atsiunčia konkrečias mokymosi užduotis su nurodytu atlikimo laiku. Kai kurių dalykų (dailės, technologijų, fizinio ugdymo, muzikos, dorinio ugdymo, žmogaus saugos, pilietiškumo pagrindų, dalykų modulių, pasirenkamųjų dalykų) skiriamos ilgalaikės užduotys (pvz. 2-3 savaičių trukmės). Atsiskaitymas vyksta su mokytoju suderinta tvarka.
 6.  Visi (mokytojai, mokiniai, tėvai, globėjai, pagalbos mokiniui specialistai, vadovai) nuotoliniu būdu bendrauja etiškai, išlaikydami poilsiui skirtą režimą.
 7.  Mokiniai, tėvai (globėjai) neviešina mokytojo atsiųstos informacijos (skaidrių, užduočių, filmuotos medžiagos, pamokų įrašų). Mokytojai užtikrina mokinių duomenų apsaugą.
 8. Organizacinė informacija mokiniams ir tėvams pateikiama gimnazijos internetiniame puslapyje, EDUKA dienyne ir Facebook paskyroje. Organizacinė, konsultacinė pagalba teikiama nurodytais kontaktais (persiųsta per e.dienyną).
 9. Konsultacijos teikiamos individualiai suderintu su mokytoju laiku.
 10. Konsultacijos mokiniams gali būti teikiamos telefonu, bet telefono numerį, suderinęs individualiai su mokiniu, gali duoti tik pats mokytojas ar pagalbos specialistas. Viešoje erdvėje telefonų numeriai nebus skelbiami.
 11. Informacijos perteikimo būdą ir priemones kiekvieno užsiėmimo metu pasirenka mokytojas suderinęs su savo mokiniais.
 12. Mokytojai e.dienyną pildo vadovaudamiesi patvirtintu II pusmečio tvarkaraščiu.
 13. Mokytojai koreguoja teminius planus išskirdami dėstomo dalyko esmines temas ir pildydami dienyno skiltį pamokos turinys gali nebesivadovauti patvirtintais ilgalaikiais teminiais planai.